Παρασιτολογική επιθεώρηση υποδομών

Η μακρόχρονη εμπειρία της Agripestπαρέχει την δυνατότητα στο εξειδικευμένο προσωπικό της μέσω της επιθεώρησης:

  1. Να επισημαίνει τα πιθανά σημεία εισόδων εντόμων και τρωκτικών σε μια εγκατάσταση.
  2. Να επισημαίνει τα σημεία που ευνοούν την παρουσία των εντόμων και των τρωκτικών στην εγκατάσταση.
  3. Να επισημαίνει τους λόγους για τους οποίους ευνοείται  η ανάπτυξη των εντόμων και των τρωκτικών μέσα στην εγκατάσταση.
  4. Να εκτιμά το μέγεθος και την έκταση της προσβολής  βάση των ευρημάτων από την επιθεώρηση των χώρων της εγκατάστασης.
  5. Να προτείνει πρόγραμμα ενεργειών για την αντιμετώπιση της προσβολής.
  6. Να αναγνωρίζει τα είδη των εντόμων και των τρωκτικών με αποτέλεσμα να επιλέγεται η αποτελεσματικότερη μέθοδος αντιμετώπισης τους.
  7. Να προτείνει λύσεις για την προστασία μιας εγκατάστασης από την εξωτερική προσβολή από έντομα ή τρωκτικά.
  8. Να επισημαίνει λάθη χειρισμών είτε εργασίας είτε πρακτικών που ευνοούν την περαιτέρω ανάπτυξη των εντόμων ή τρωκτικών.
  9. Να παρέχει Έκθεση Αναφοράς Επιθεώρησης με όλα τα ευρήματα.
  10. Να επιβεβαιώνει την παρουσία ή απουσία εντόμων ή τρωκτικών όπου αυτό απαιτείται.