Απώθηση φιδιών

Η Agripest έχοντας σε πλήρη εναρμόνιση τις υπηρεσίες της με τις κείμενες εγχώριες και κοινοτικές νομοθεσίες που εξασφαλίζουν την προστασία των φιδιών έχει αναπτύξει πρόγραμμα απώθησης φιδιών βασιζόμενη σε σκευάσματα που έχουν την ιδιότητα είτε να απωθούν φίδια που προσπαθούν να εισέλθουν σε έναν χώρο είτε να απομακρύνουν φίδια που τυχόν βρίσκονται στον χώρο δημιουργώντας ζώνες ασφαλείας.

Τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα έχουν έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ποτών και είναι άμεσα βιοαποδομήσιμα και δεν επιφέρουν καμία βιοσσυσώρευση στο έδαφος που εφαρμόζονται.